• Home
  • Tag: بهترین کلاس آیلتس اصفهان

(IELTS 7.5) کسب نمره 7.5 آیلتس

کسب نمره 7.5 آیلتس جنرال توسط جناب آقای علیرضا پرچمی

آموزش آیلتس اصفهان (IELTS 7.5)

نمره 7.5 آیلتس فراتر از آن چیزی است که دانشجویان بین‌المللی بدان نیاز دارند!

مرکز آیلتس پارت، به عنوان بهترین آموزشگاه آیلتس اصفهان کسب نمره 7.5 آیلتس جنرال را به جناب آقای علیرضا پرچمی تبریک عرض می‌کند.

نمره 7.5 آیلتس

در قسمت کارنامه‌ها سایر نتایج زبان آموزان مرکز تخصصی آیلتس اصفهان را با مدیریت بهترین استاد آیلتس در اصفهان مشاهده خواهید کرد. همچنین برای اطلاع از دوره های آموزش آنلاین زبان اصفهان کلیک کنید

(IELTS 7) نمره 7 آیلتس

 کسب نمره 7 آیلتس جنرال توسط سرکار خانم عاطفه طالبی 

 (IELTS 7) آموزش آیلتس اصفهان

نمره 7 آیلتس هدف نهایی غالب دانشجویان بین‌المللی است!

مرکز آیلتس پارت، به عنوان بهترین آموزشگاه آیلتس اصفهان، کسب نمره 7 آیلتس را به سرکار خانم عاطفه طالبی تبریک عرض می‌کند.

نمره 7 آیلتس

در قسمت کارنامه‌ها سایر نتایج زبان آموزان مرکز تخصصی آیلتس اصفهان را با مدیریت بهترین استاد آیلتس در اصفهان مشاهده خواهید کرد. همچنین برای اطلاع از دوره های آموزش آنلاین زبان اصفهان کلیک کنید

(IELTS 7) نمره 7 آیلتس

 کسب نمره 7 آیلتس جنرال توسط سرکار خانم نیایش صنعت

 (IELTS 7) آموزش آیلتس اصفهان

نمره 7 آیلتس هدف نهایی غالب دانشجویان بین‌المللی است!

مرکز آیلتس پارت، به عنوان بهترین آموزشگاه آیلتس اصفهان، کسب نمره 7 آیلتس را به سرکار خانم نیایش صنعت تبریک عرض می‌کند.

نمره 7 آیلتس
 

در قسمت کارنامه‌ها سایر نتایج زبان آموزان مرکز تخصصی آیلتس اصفهان را با مدیریت بهترین استاد آیلتس در اصفهان مشاهده خواهید کرد. همچنین برای اطلاع از دوره های آموزش آنلاین زبان اصفهان کلیک کنید

(IELTS 7) نمره 7 آیلتس

 کسب نمره 7 آیلتس جنرال توسط سرکار خانم پردیس کیانی

 (IELTS 7) آموزش آیلتس اصفهان

نمره 7 آیلتس هدف نهایی غالب دانشجویان بین‌المللی است!

مرکز آیلتس پارت، به عنوان بهترین آموزشگاه آیلتس اصفهان، کسب نمره 7 آیلتس را به سرکار خانم کیانی تبریک عرض می‌کند.

کارنامه نمره 7 آیلتس

در قسمت کارنامه‌ها سایر نتایج زبان آموزان مرکز تخصصی آیلتس اصفهان را با مدیریت بهترین استاد آیلتس در اصفهان مشاهده خواهید کرد. همچنین برای اطلاع از دوره های آموزش آنلاین زبان اصفهان کلیک کنید

(IELTS 7) نمره 7 آیلتس

 کسب نمره 7 آیلتس جنرال توسط سرکار خانم جدیدی

 (IELTS 7) آموزش آیلتس اصفهان

نمره 7 آیلتس هدف نهایی غالب دانشجویان بین‌المللی است!

مرکز آیلتس پارت، به عنوان بهترین آموزشگاه آیلتس اصفهان، کسب نمره 7 آیلتس را به سرکار خانم جدیدی تبریک عرض می‌کند.

نمره 7 آیلتس

در قسمت کارنامه‌ها سایر نتایج زبان آموزان مرکز تخصصی آیلتس اصفهان را با مدیریت بهترین استاد آیلتس در اصفهان مشاهده خواهید کرد. همچنین برای اطلاع از دوره های آموزش آنلاین زبان اصفهان کلیک کنید

(IELTS 8) نمره 8 آیلتس

کسب نمره 8 آیلتس توسط جناب آقای حسینی

آموزش آیلتس اصفهان (IELTS 8)

!کسب نمره 8 آیلتس امری محال به‌نظر می‌رسد

مرکز آیلتس پارت، به عنوان بهترین آموزشگاه آیلتس اصفهان، با افتخار کسب نمره 8 آیلتس را به زبان‌آموز خود جناب آقای حسینی تبریک عرض می‌کند.

نمره 8 آیلتس

در قسمت کارنامه‌ها سایر نتایج زبان آموزان مرکز تخصصی آیلتس اصفهان را با مدیریت بهترین استاد آیلتس در اصفهان مشاهده خواهید کرد. همچنین برای اطلاع از دوره های آموزش آنلاین زبان اصفهان کلیک کنید

(IELTS 7.5) کسب نمره 7.5 آیلتس

کسب نمره 7.5 آیلتس جنرال توسط سرکار خانم جبارزارع

آموزش آیلتس اصفهان (IELTS 7.5)

نمره 7.5 آیلتس فراتر از آن چیزی است که دانشجویان بین‌المللی بدان نیاز دارند!

مرکز آیلتس پارت، به عنوان بهترین آموزشگاه آیلتس اصفهان، کسب نمره 7.5 آیلتس جنرال را به سرکار خانم جبار زارع تبریک عرض می‌کند.

نمره 7.5

در قسمت کارنامه‌ها سایر نتایج زبان آموزان مرکز تخصصی آیلتس اصفهان را با مدیریت بهترین استاد آیلتس در اصفهان مشاهده خواهید کرد. همچنین برای اطلاع از دوره های آموزش آنلاین زبان اصفهان کلیک کنید