نمره ۷٫۵ ایلتس – مرکز ایلتس اصفهان (IELTS 7.5)

مرکز ایلتس اصفهان – نمره ۷٫۵ ایلتس (IELTS 7.5) توسط خانم صالحی:

نمره ۷٫۵ ایلتس فراتر از آن چیزی است که دانشجویان بین‌المللی بدان نیاز دارند

مرکز ایلتس اصفهان کسب نمره ۷٫۵ ایلتس را به سرکار خانم صالحی تبریک عرض می‌کند.

نمره 7.5 ایلتس 2

در قسمتکارنامه‌ها سایر نتایج آزمون آیلتس (IELTS) زبان آموزان مرکز آیلتس اصفهان را مشاهده خواهید کرد.

نمره ۷٫۵ ایلتس – مرکز ایلتس اصفهان (IELTS 7.5)

مرکز ایلتس اصفهان – نمره ۷٫۵ ایلتس (IELTS 7.5) توسط آقای قلمکاری

نمره ۷٫۵ ایلتس فراتر از آن چیزی است که دانشجویان بین‌المللی بدان نیاز دارند

مرکز ایلتس اصفهان کسب نمره ۷ ایلتس را به جناب آقای قلمکاری تبریک عرض می‌کند

نمره 7.5 ایلتس 1

در قسمت کارنامه‌ها سایر نتایج زبان آموزان مرکز تخصصی آیلتس اصفهان را با مدیریت بهترین استاد آیلتس در اصفهان مشاهده خواهید کرد. همچنین برای اطلاع از دوره های آموزش آنلاین زبان اصفهان کلیک کنید

نمره ۶٫۵ ایلتس – مرکز ایلتس اصفهان (IELTS 6.5)

مرکز ایلتس اصفهان – نمره ۶٫۵ ایلتس ( IELTS 6.5) توسط آقای بهراوند:

نمره ۶٫۵ ایلتس نمره مطلوب بسیاری از دانشجویان بین‌المللی است

مرکز ایلتس اصفهان کسب نمره ۶٫۵ ایلتس را به جناب آقای بهراوند تبریک عرض می‌کند.

نمره 6.5 ایلتس 1

در قسمت کارنامه‌ها سایر نتایج زبان آموزان مرکز تخصصی آیلتس اصفهان را با مدیریت بهترین استاد آیلتس در اصفهان مشاهده خواهید کرد. همچنین برای اطلاع از دوره های آموزش آنلاین زبان اصفهان کلیک کنید

نمره ۷ ایلتس – مرکز ایلتس اصفهان (IELTS 7)

مرکز ایلتس اصفهان – نمره ۷ ایلتس ( IELTS 7) توسط خانم پاکنژاد:

نمره ۷ هدف نهایی غالب دانشجویان بین‌المللی است

مرکز ایلتس اصفهان کسب نمره ۷ ایلتس را به سرکار خانم پاکنژاد تبریک عرض می‌کند.

نمره 7 ایلتس 2

در قسمتکارنامه‌ها سایر نتایج آزمون آیلتس (IELTS) زبان آموزان مرکز آیلتس اصفهان را مشاهده خواهید کرد.

نمره ۸ ایلتس – مرکز ایلتس اصفهان (IELTS 8)

مرکز ایلتس اصفهان – نمره ۸ ایلتس (IELTS 8) توسط خانم شالبافان:

کسب نمره ۸ ایلتس امری محال به‌نظر می‌رسد

اما مرکز آیلتس اصفهان با افتخار کسب نمره ۸ را به زبان‌آموز خود خانم شالبافان تبریک عرض می‌کند.

نمره 8 ایلتس 1

در قسمت کارنامه‌ها سایر نتایج زبان آموزان مرکز تخصصی آیلتس اصفهان را با مدیریت بهترین استاد آیلتس در اصفهان مشاهده خواهید کرد. همچنین برای اطلاع از دوره های آموزش آنلاین زبان اصفهان کلیک کنید

نمره ۷ آیلتس – مرکز آیلتس اصفهان (IELTS 7)

مرکز آیلتس اصفهان – نمره ۷ آیلتس ( IELTS 7) توسط خانم عموشاهی

نمره ۷ هدف نهایی غالب دانشجویان بین‌المللی است

مرکز آیلتس اصفهان کسب نمره ۷ ایلتس را به سرکار خانم عموشاهی تبریک عرض می‌کند

نمره 7 آیلتس

در قسمت کارنامه‌ها سایر نتایج زبان آموزان مرکز تخصصی آیلتس اصفهان را با مدیریت بهترین استاد آیلتس در اصفهان مشاهده خواهید کرد. همچنین برای اطلاع از دوره های آموزش آنلاین زبان اصفهان کلیک کنید