• Home
  • ۱۳۹۷
  • اردیبهشت

نمره ۷ ایلتس – بهترین کلاس ایلتس اصفهان ( IELTS 7)

:مرکز ایلتس اصفهان – نمره ۷ ایلتس ( IELTS 7) توسط خانم نجفی

نمره ۷ هدف نهایی غالب دانشجویان بین‌المللی است

مرکز ایلتس اصفهان کسب نمره ۷ ایلتس را به سرکار خانم نجفی تبریک عرض می‌کند.

در قسمت کارنامه‌ها سایر نتایج زبان آموزان مرکز تخصصی آیلتس اصفهان را با مدیریت بهترین استاد آیلتس در اصفهان مشاهده خواهید کرد. همچنین برای اطلاع از دوره های آموزش آنلاین زبان اصفهان کلیک کنید

نمره ۶٫۵ ایلتس – بهترین کلاس ایلتس اصفهان (IELTS 6.5)

مرکز ایلتس اصفهان – نمره ۶٫۵ ایلتس ( IELTS 6.5) توسط آقای هاشمی:

نمره ۶٫۵ ایلتس نمره مطلوب بسیاری از دانشجویان بین‌المللی است

مرکز ایلتس اصفهان کسب نمره ۶٫۵ ایلتس را به جناب آقای هاشمی تبریک عرض می‌کند.

در قسمت کارنامه‌ها سایر نتایج زبان آموزان مرکز تخصصی آیلتس اصفهان را با مدیریت بهترین استاد آیلتس در اصفهان مشاهده خواهید کرد. همچنین برای اطلاع از دوره های آموزش آنلاین زبان اصفهان کلیک کنید

نمره ۷٫۵ ایلتس – بهترین کلاس ایلتس اصفهان (IELTS 7.5)

 کسب نمره ۷٫۵ ایلتس جنرال توسط جناب آقای طاهرزاده

(IELTS 7.5) مرکز ایلتس اصفهان

نمره ۷٫۵ ایلتس جنرال فراتر از آن چیزی است که دانشجویان بین‌المللی بدان نیاز دارند

مرکز ایلتس اصفهان کسب نمره ۷٫۵ ایلتس جنرال را به جناب آقای حقیقی‌پور تبریک عرض می‌کند

در قسمت کارنامه‌ها سایر نتایج زبان آموزان مرکز تخصصی آیلتس اصفهان را با مدیریت بهترین استاد آیلتس در اصفهان مشاهده خواهید کرد. همچنین برای اطلاع از دوره های آموزش آنلاین زبان اصفهان کلیک کنید

نمره ۷ ایلتس – بهترین کلاس ایلتس اصفهان ( IELTS 7)

:مرکز ایلتس اصفهان – نمره ۷ ایلتس ( IELTS 7) توسط آقای فیروزی

نمره ۷ هدف نهایی غالب دانشجویان بین‌المللی است

مرکز ایلتس اصفهان کسب نمره ۷ ایلتس را به جناب آقای فیروزی تبریک عرض می‌کند.

در قسمت کارنامه‌ها سایر نتایج زبان آموزان مرکز تخصصی آیلتس اصفهان را با مدیریت بهترین استاد آیلتس در اصفهان مشاهده خواهید کرد. همچنین برای اطلاع از دوره های آموزش آنلاین زبان اصفهان کلیک کنید

نمره ۷ ایلتس – بهترین کلاس ایلتس اصفهان ( IELTS 7)

مرکز ایلتس اصفهان – نمره ۷ ایلتس ( IELTS 7) توسط خانم ساسانی:

نمره ۷ هدف نهایی غالب دانشجویان بین‌المللی است

مرکز ایلتس اصفهان کسب نمره ۷ ایلتس را به سرکار خانم ساسانی تبریک عرض می‌کند.

نمره 7 ایلتس 4

در قسمت کارنامه‌ها سایر نتایج زبان آموزان مرکز تخصصی آیلتس اصفهان را با مدیریت بهترین استاد آیلتس در اصفهان مشاهده خواهید کرد. همچنین برای اطلاع از دوره های آموزش آنلاین زبان اصفهان کلیک کنید

نمره ۸ ایلتس – بهترین کلاس ایلتس اصفهان (IELTS 8)

:توسط آقای جعفری (IELTS 8) مرکز ایلتس اصفهان – کسب نمره ۸ ایلتس

کسب نمره ۸ ایلتس امری محال به‌نظر می‌رسد

.اما مرکز آیلتس اصفهان با افتخار کسب نمره ۸ را به زبان‌آموز خود جناب آقای جعفری تبریک عرض می‌کند

نمره 8 ایلتس

در قسمت کارنامه‌ها سایر نتایج زبان آموزان مرکز تخصصی آیلتس اصفهان را مشاهده خواهید کرد

نمره-۸-ایلتس اکادمیک – بهترین کلاس ایلتس اصفهان (IELTS 8)

مرکز ایلتس اصفهان – نمره ۸ ایلتس اکادمیک (IELTS 8) توسط خانم دهقانی

کسب نمره ۸ ایلتس اکادمیک امری محال به‌نظر می‌رسد

اما مرکز آیلتس اصفهان با افتخار کسب نمره ۸ ایلتس اکادمیک را به زبان‌آموز خود خانم دهقانی تبریک عرض می‌کند

نمره 8 ایلتس اکادمیک

در قسمت کارنامه‌ها سایر نتایج زبان آموزان مرکز تخصصی آیلتس اصفهان را با مدیریت بهترین استاد آیلتس در اصفهان مشاهده خواهید کرد. همچنین برای اطلاع از دوره های آموزش آنلاین زبان اصفهان کلیک کنید